BLOG

Procedury antykorupcyjne i zmiany w Prawie zamówień publicznych
8 listopada 2017
Sebastian Pietrzyk

Wiele emocji budzi w ostatnich tygodniach projekt ustawy o jawności życia publicznego. Szereg proponowanych rozwiązań może bezpośrednio oddziaływać na Państwa działalność, więc przyjrzymy się dwóm wybranym regulacjom.

Procedury korupcyjne:

Przedsiębiorca, będący co najmniej średnim przedsiębiorcą[1] będzie miał obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz określonych przestępstw[2]. Projekt ustawy wskazuje jednocześnie, że stosowaniem procedur antykorupcyjnych jest podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw, wskazanych w art. 71 ust. 1 ustawy, przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy. Efekt ten ma być osiągnięty w szczególności poprzez:

  1. Niedopuszczenie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych i osobistych, z tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa;
  2. Zapoznawanie osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa, który wskazuje ustawa o jawności życia publicznego;
  3. Umieszczanie w umowach klauzul stanowiących, iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych lub osobistych;
  4. Opracowanie kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję, podpisany przez każdego pracownika, współpracownika i kontrahenta firmy;
  5. Określenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników;
  6. Niepodejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne;
  7. Opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

Projekt ustawy nie wskazuje ponad to, żadnych innych szczegółów co do sposobu przygotowania i zawartości wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, przy czym w przypadku, jeśli przedsiębiorca nie będzie stosował procedur lub procedury były pozorne bądź nieskuteczne, a osobie działającej w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w art. 71 ust. 1 ustawy, taki przedsiębiorca będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości od 10.000 do 10.000.000 złotych.


Zmiany w PZP:

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza szereg zmian w Prawie zamówień publicznych. Wśród najważniejszych sygnalizujemy, że proponuje się nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. Zgodnie z projektem, z postępowania Zamawiający będzie wykluczał wykonawcę, który został prawomocnie ukarany za niestosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub gdy stosowane procedury w oczywisty sposób były nieskuteczne bądź pozorne.

Pomijając zgodność takiego przepisu z regulacjami europejskimi oraz ostateczne uchwalone brzmienie tego przepisu, w treści art. 86 ustawy wskazano, że przedsiębiorca, któremu wymierzono karę pieniężną, przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu tej kary nie może ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

 

Trudno obecnie przewidzieć, w jakim kształcie zostaną uchwalone powyższe propozycje, niemniej już teraz zachęcamy do weryfikacji obowiązujących u Państwa procedur lub przygotowania nowych, również w kontekście udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Na bieżąco śledzimy przebieg procesu legislacyjnego i będziemy informować o każdych istotnych zmianach.

 

[1] Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, średnim przedsiębiorcą jest taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: (i) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz (ii) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

[2] M.in. (i) przestępstwo udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji (art. 220 Kodeksu karnego), (ii) przestępstwo udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji (art. 230a Kodeksu karnego), (iii) Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia (art. 296a § 2 – 4 Kodeksu karnego).

 

Wpis z kategorii:
Udostępnij artykuł
Udostępnij artykuł

Więcej w tej kategorii

czytaj artykuł
PODWYKONAWCO, ZGŁOŚ SIĘ SAM
20 października 2017
Dzień 1 czerwca 2017 roku powinien być kluczową datą w kalendarzu każdego podwykonawcy. To właśnie tego dnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zmodyfikowała przesłanki solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Wśród trudności, z którymi muszą mierzyć...
czytaj artykuł
Czy deweloper musi oddać gminie sieć za symboliczną złotówkę ?
11 października 2017
Firmy deweloperskie, negocjując i podpisując umowy dotyczące przekazania gminom urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych i sfinansowanych z kieszeni deweloperów, powinny pamiętać, że zaniżanie przez gminy cen za takie urządzenia (często do kwot symbolicznych), jest niezgodne z prawem. Zapisy umów,...
czytaj artykuł
NIEDOZWOLONE NAŚLADOWNICTWO TO NIE TYLKO KOPIOWANIE ZEWNĘTRZNEJ POSTACI DANEGO PRODUKTU
2 października 2017
Niedawna informacja o kontynuacji batalii pomiędzy Podravką a Kucharkiem przypomniała jak istotne a zarazem nieostre może być rozróżnienie pomiędzy dozwolonym podobieństwem produktów a czynem nieuczciwej konkurencji. Przypomnijmy, iż Sąd Najwyższy w Pradze przyznał niedawno Podravce zadośćuczynienie o równowartości około...